• Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Czarnota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Grzegorz Czarnota Dwa Tytany z siedzibą w Warszawie (kod: 00-716), ul. Bartycka 24 B lok. 43, NIP 7123041520 adres poczty elektronicznej: aczi@aczi.pl numer telefonu: 732 259 174.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Dane będą przechowywane maksymalnie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Informujemy o przysługującym prawie:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

  • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przesyłania newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego przesyłanie.

 • Odbiorcami danych osobowych są obsługujący administratora: hostingodawca, dostawcy usługi mailingu oraz współpracownicy administratora.